เกี่ยวกับสมาคม

              กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนเกษตร โดยการแลกเปลี่ยนเยาวชนเกษตรกับประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ยังผลให้เยาวชนเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำบทเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินอาชีพเกษตรของตนเอง ครอบครัว และชุมชนโดยลำดับ ซึ่งต่อมา นายสาคร ประไพพงษ์ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีส่วนในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น และ/หรือร่วมโครงการในการนำเยาวชนเกษตรของไทยไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนเกษตร ผ่านการดำเนินบทบาทที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนเกษตร ให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยการสนับสนุนแนวคิดจากกรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ก่อตั้งชมรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนเกษตรสากลแห่งประเทศไทย และมีแผนที่จะจัดการประชุม IFYE World Conference ครั้งที่ 10 ในเดือนพฤศจิกายน 2556  ตามที่ประเทศไทยได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นเจ้าภาพจากการประชุม IFYE World Conference ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดย IFYE Australia ในระหว่างวันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2551 ณ Adelaide เครือรัฐออสเตรเลีย

          บัดนี้ โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร และภาคีที่เกี่ยวข้อง สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทยได้รับการอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมโดยสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  ทะเบียนเลขที่ จ.4949/2554 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ของยุวเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ของยุวเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนายุวเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและชื่อเสียงภาคเกษตรของไทยในเวทียุวเกษตรกรและเยาวชนโลก

การพัฒนายุวเกษตรกร

IFYE World Conference
ครั้งที่ 10